ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยงำเมือง  วัดพระธาตุดอยงำเมือง อำเภอเมือง เชียงราย เดิมชาวบ้านจะเรียกว่าวัดงามเมือง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน

แน่ชัด สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นปูชนียสถานอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ต่อมาหลังจากที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชเสด็จสวรรคคตที่เชียงใหม่

เมื่อปี พ.ศ. 1860 พระยาไชยสงครามราชโอรสไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ เมื่อถวายพระเพลิงพระศพพระราชบิดาแล้วได้เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงราย และได้อัญเชิญอัฐิพระราชบิดามาประดิษฐานที่ดอยแห่งนี้ ต่อมาปี พ.ศ. 2032พระยาศรรัชฎาเงินกอง ราชโอรสของพระเจ้าพิลกราชได้มาบูรณะ และทรงสร้างวิหาร และเจ้าฟ้ายอดงำเมืองโอรสผู้ครองนครเชียงแสน โปรดให้สร้างพระอัครสาวก สร้างวิหาร และซ่อมแซมเสนาสนะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2220

 

 

วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย