ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

 

ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น  ติดชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง

จังหวัดเชียงรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าผาเป็นยอดแหลมยื่นออกไป เบื้องหน้าเป็นฝั่งลาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า "ภูชี้ฟ้า"  ด้าน

ที่ติดสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง "ภูชี้ฟ้า"เป็นวนอุทยาน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยเนื้อที่ประมาณ 2,500ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร ปัจจุบันภูชี้ฟ้า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูท่องเที่ยว มีจุดชมวิวและทะเลหมอก

พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

 

 

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย