ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดภูมินทร์ อ.เมือง จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงจังหวัดน่าน เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ ถูกสร้างโดยเจ้าเจตบุรพรหมมินทร์ ซึ่งครองนครน่านเมื่อ พ.ศ.2139
(ตรงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรครองกรุงศรีอยุธยา)จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ เขียนเรื่องพุทธประวัติและคันธกุมารชาดก
จัดเป็นศิลปะที่มีคุณค่าและความงดงามแห่งหนึ่งของชาวล้านนาไทย ซึ่งมาลักษณะและแบบอย่างทางศิลปะสกุลช่างล้านนากลุ่มอื่น
ควรจัดเป็น "สกุลช่างเมืองน่าน" อีกสกุลหนึ่งของล้านนา และจัดเป็นศิลปะล้านนาตอนปลายที่มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 24-25
และทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวิหารวัดภูมินทร์เป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยประกาศกำหนดเขตในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 93 ตอนที่ 10 ลงวันที่ 24 มกราคม 2523

วัดภูมินทร์ น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน
กระซิบรักบรรลือโลก
วิหารวัดภูมินทร์
วัดภูมินทร์ น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน